Meliorativ hidrogeologiya laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Aqrar elmleri doktoru, prof.

HƏŞİMOV AĞAMİR

 

 

“Meliorativ hidrogeologiya” laboratoriyası 1971-ci ildə yaradılmışdır. “Meliorativ hidrogeologiya” laborato­ri­ya­sı­nın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan şəraitində ərazilərdə meliorasiya işlərinin aparılması və meliorativ şəraitin hərtərəfli öyrənilməsindən ötrü hidrogeoloji şəraitin tədqiqindən, meliorasiya olunan ərazilərin kənd təsərrüfatı məqsədi ilə səmərəli istifadə baxımından hidrogeoloji şəraitinin yaxşılaşdırılması metodlarının işlənilməsindən, hidrogeoloji axtarışların apa­rıl­ma­sın­dan, hidrogeoloji xəritələrin tərtibindən, geofiltrasiya sxemlərinin hazırlanmasından, yeraltı suların balansının tərtibindən, hidrogeoloji proseslərin proqnozlaşdırılmasından, torpaqda, o cümlədən aerasiya zonasında su-duz köçürməyə dair proqnozların tərtibindən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya a.e.d., prof. A.C.Həşimov rəhbərlik edir

 

Soldan sağa: İ.F.Məstəliyev,  A.S.Əmiraslanova, G.İ.Qaradayeva, T.İ. Həmidova, A.V. Ağayeva, Ə.K.Əlimov,  İ.A.Babayeva, R.P. Vostrikova, X.Ə.Abdullayeva, M.H.Abdullayeva, Ə.M.Seyidquliyeva