Meliorasiya laboratoriyası

 

Laboratoriya müdiri

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent

OSMANOV ŞAHİN

 

 

“Meliorasiya” laboratoriyasıın əsası 1914-cü ildə qoyulmuş Muğan Melio­ra­si­ya Təcrübə Stansiyasının timsalında «Meliorasiya» laboratoriyası «AzHvəM» EİB yarandığı vaxtdan fəaliyyət göstərmiş «Meliorasiya» sek­torunun ba­zasın­da yaradılmışdır. Laboratoriyanın əsas məqsədi Azərbaycanın müxtəlif böl­gə­lərin­də yayılan şorlaşmış torpaqların meliorasiyası üsullarının və yuma texnologiyala­rının işlənilməsi, torpaqların şorlaşmasının nəzəri-praktiki əsas­la­rı­nın tədqiqi, şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və qiymətləndirilməsi, tor­paq­ların meliorativ vəziyyətinin müəyyənləşdiril­məsi və s. kimi problemlərin həllini təmin etməkdən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya k.t.e.n. Ş.X.Osmanov rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: G.G.Abdulkərimova, R.İ.Mehtiyeva, F.Ş.Xəlilova, 

Ş.X.Osmanov (laboratoriya müdiri), F.Q.Kərimova, G.İ.Balayeva