Meliorasiya işlərinin mexanikləşdirilməsi və təşkili laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Texniki elmləri namizədi, dosent

BAYRAMOV QƏZƏNFƏR

 

 

«Hidromelio­ra­siya işlərinin mexanikləşdirilməsi və təşkili» bölməsi 1944-cü ildə əsası qoyulmuş «Hidrotexnika» şöbəsinin tərkibində yaradılmış «İrriqasiya iş­lə­rinin mexanik­ləş­diril­mə­si» qrupunun və «İrriqasiya işlərinin mexanik­ləş­di­ril­məsi və mexaniki suvarma» laboratoriyasının bazasında formalaşmışdır.

«Meliorasiya işlərinin mexanikləşdirilməsi və təşkili» bölməsinin əsas məqsədi hidromeliorasiya işlərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırıl­ması, hidromeliorativ sistemlərin tikinti texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, melio­ra­si­ya və su təsərrüfatı sahəsində istifadə edilən maşın və texnikaların istismarı qaydalarına dair normativlərin işlənilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı sis­tem­lərində əl əməyini yüngülləşdirən müxtəlif təyinatlı yeni maşın, mexanizm və aqreqatların konstruksiyalarının yaradılmasından ibarətdir.

Hal-hazırda bölməyə t.e.n. Q.Q.Bayramov rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: Q.Q. Bayramov (bölmə müdiri),   H.M. Əhmədov, V.H. Seyidbəyli,

R.Q. Qardaşov