MƏQALƏLƏR

AZHvəM EİB ƏMƏKDAŞLARININ  DƏRC OLUNMUŞ
MƏQALƏLƏRİ

 

 1. MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ GEOMƏKAN İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI PRİNSİPLƏRİ. A.C.Həşimov, Ə.Ə.Verdiyev, M.A.Rzayev, Ş.İ.Paşayeva, E.P.Paşayev.“AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 2. ŞİRVAN DÜZÜNÜN ÇƏTİN MELİORASİYA OLUNAN YÜKSƏK GİLLİ TORPAQLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSUYYƏTLƏRİ VƏ MÜASİR MELİORATİV VƏZİYYƏTİ. E.M.Eyvazov, R.E.Zəkiyeva, Z.H.Qurbanova, S.Ş.Bayramov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 3. İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN SU EHTİYATLARINA TƏSİRİNİ PROQNOZLAŞDIRILMA METODU. S.T.Həsənov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 4. YUXARI ŞİRVAN KANALININ TƏSİR ZONASI – ŞİRVAN SUVARMA MASSİVİNDƏ TORPAQLARIN HİDROGEOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİ. Q.Ə.Xasayev, C.M.İsmayılov, Q.M.Məhərrəmov, P.Ə.Abdullayev, A.H.Rəhimova. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 5. XIZI SİYƏZƏN VƏ ŞABRAN RAYONLARININ SUVARILAN TORPAQLARININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI VƏ ONUN ÖLKƏNİN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATINDA ROLU. C.M.İsmayılov, N.E.Paşayev. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 6. BAŞ MUĞAN KANALINDA SU İTKİLƏRİ VƏ ONLARIN TORPAQLARIN MELİORATİV VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ. Ş.X.Osmanov, R.İ.Mehtiyeva, Z.Ə.Məmmədov, F.Ş.Xəlilova. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 7. QLOBAL İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN SU TƏSƏRRÜFATINA TƏSİRİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI. S.T.Həsənov, Ç.C.Gülməmmədov, F.F.Allahverdiyeva. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 8. AĞIR MEXANİKİ TƏRKİBLİ TORPAQLAR ŞƏRAİTİNDƏ ÇƏLTİK VƏ FİTOMELİORASİYA TƏCRÜBƏSİNİN DUZSUZLAŞMANIN DİNAMİKASINDA ROLUNA DAİR. A.H.Hümmətov, G.İ.Balayeva, Z.Ə.Babayeva, V.N.Hümmətova, Ə.Ə.Məmmədov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 9. AZƏRBAYCAN SU EHTİYATLARI VƏ İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ ONUN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ. O.A.Zeynalova, M.Y.İsgəndərov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 10. MUĞAN ŞƏRAİTİNDƏ AZMİNERALLI DRENAJ SULARINDAN ÇOXİLLİK YONCA VƏ PAMBIQ BİTKİSİNİN SUVARMA MƏQSƏDİLƏ İSTİFADƏSİ. S.M.Şahmalıyeva, C.B.Bayramov, S.A.Əhmədov, E.İ.Nəsirov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 11. RESPUBLİKANIN SUVARILAN TORPAQLARININ AQROİQLİM GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ GÖRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. E.İ.Rufullayev, R.H.İbrahimov, A.Ə.Kərimov, R.N.Rəşidov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 12. ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BUĞDA BİTKİSİNİN SUVARMA REJİMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ. B.M.Əliyev, F.M.Qurbanov, R.B.Əliyev, N.R.Rəşidov. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 13. YENİ İDARƏETMƏ QURĞULU SUBURAXICI QAPI. S.Ş.Quliyev, X.Ş.Şahsuvarlı. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 14. SELDƏNMÜHAFİZƏ QURĞUSU. B.M.Əhmədov, A.M.Müslümov, İ.H.Ağayev. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 15. RESPUBLİKADA İSTİSMAR OLUNAN MAGİSTRAL KANALLARIN ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI. Ə.Ə.Verdiyev. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 16. ŞPOR QURĞUSU. B.M.Əhmədov, A.M.Müslümov, İ.H.Ağayev. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 17. DRENAJ SÜZGƏCİ TƏRKİBİNİN SEÇİLMESİ VƏ İSTİFADƏ OLUNMUŞ SÜZGƏC MATERİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. R.E.Zəkiyeva, C.M.Talıbova. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 18. XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI TORPAQLARIN DRENAJ KONSTRUKSİYALARI VƏ SİSTEMLƏRİ. E.M.Eyvazov, R.E.Zəkiyeva, Z.H.Qurbanova, C.M.Talıbova, S.Ş.Bayramov, S.N.Təhməzova. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 19. SUVARMA SİSTEMLƏRİNDƏN GEDƏN SU İTKİLƏRİNİN TƏYİNİ METODLARI VƏ ONLARA QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ. S.T.Həsənov, E.P.Paşayev. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 20. BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏLƏR NƏZƏRƏ ALINMAQLA KOLLEKTOR-DRENAJ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TİKİNTİSİ ÜÇÜN MAŞINLARIN SEÇİLME PRİNSİPLƏRİ. Q.Q.Bayramov, H.M.Əhmədov, R.Q.Qardaşov, V.H.Seyidbəyli, X.B.Salayeva. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.
 21. CƏNUBİ-MUĞAN KANALLARINDA SU İTKİLƏRİNİN TƏYİNİ VƏ ONUN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ. E.İ.Rufullayev, Ş.X.Osmanov, F.Q.Kərimova, Z.Ə.Babayeva. “AzHvəM” EİB-nin elmi eserler toplusu 2019 – XXXIX cild.