KİTABLAR

AZHvəM EİB ƏMƏKDAŞLARININ  ÇAP OLUNMUŞ
KİTAB VƏ MONOQRAFİYALARININ SİYAHISI

 

 

 1. Bəşirov N.B. Mütərəqqi suvarma texnikası. Bakı: Elm, 1999.
 2. Məmmədov R.H., Həşimov A.C. Meliorasiya – tarixi yaddaş, elmi təminat və perspektivlər. Bakı: Azərbayjan Aqrar Elmi, 1999, № 3-4.
 3. Məmmədov R.H., Jəfərov X.F., Həşimov A.C., Osmanov T.Ə., Verdi­yev Ə.Ə. Azərbayjanda torpaqların meliorasiyası. Bakı: Qorqud, 2000.
 4. Əhmədov B.M., Müslümov A.M., Zeynalov A.T. Sel axımları və ona qarşı mübarizə tədbirləri. I-Beynəlxalq simpoziumun materialları, Bakı: 2000.
 5. Məmmədov R.H., Həşimov A.C. XXI əsrdə respublikada irriqasiya və meliorasiyanın inkişafının elmi təminatının əsas istiqamətləri. Az. Resp. Dövlət Müstəqilliyinin 10-ju ildönümünə həsr edilmiş Azərbayjanda meliorasiya və su təsərrüfatının inkişaf perspektivləri. Elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: 2001.
 6. Məmmədov R.H., Həşimov A.C. 1996-2000-ci illərdə “AzETHvəMİ” EİB tərəfindən yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin bəzi nəticələ Bakı: “Elşən”, 2001.
 7. Məmmədov R.H., Jəfərov X.F., Əsədov M.Y., Həşimov A.C., Osmanov T.Ə., Verdiyev Ə.Ə., Xasayev Q.Ə. Fermer təsərrü­fa­tlarında suvarma, kollektor-drenac şəbəkələrinin istismarının təşki­linə və suva­rılan sahələrin hidrogeoloci-meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair təlimat. Bakı: Araz, 2002.
 8. Eminov S.Ə. Xəzərsahili zonalarda bitkilərin dəniz suyu ilə suvarılmasının eksperimental əsasları. Bakı: Araz, 2003.
 9. Əhmədzadə Ə.C. Heydər Əliyev və Azərbayjanın Su Təsərrüfatı. Bakı: Azərnəşr, 2003.
 10. Quliyev Ş.Ş. “Respublikanın sel və daşqın təhlükəli çaylarının zərərli təsirlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə texniki, iqtisadi-ekoloji baxımdan daha səmərəli tədbirlərin və müdafiə qurğularının layihə göstəricilərinin təyini”, ET Hesabat, AzETH və Mİ EİB-nin fond materialı, Bakı: 2005.
 11. Verdiyev Ə.Ə., Quliyev Ş.Ş., Mehdiyev E.İ. və dig. “Samur-Abşeron Suvarma komp­lek­sində aparılan yeni­dən­­qurma işləri ilə əlaqədar olaraq sistemin etibarlılığının yüksəldilməsinə dair tədbir­lərin işlənib hazırlanması”. AzETHvəMİ-nin fond materialı. Bakı: 2006.
 12. Əhmədov B.M., Ağayev İ.H., Müslümov A.M., Zeynalov T.S. Respublikanın dağ çayları üçün sahilmühafizə qurğularının rasional konstruksiyalarının hazırlanması. Azərb. Aqrar Elmi curnalı, Bakı, 2007, №1-3.
 13. Zeynalova O.A. Suvarmada çirkab sularından istifadənin ekoloci əsasları. Dokt. diss. avtoreferatı. Bakı: 2008.
 14. Əhmədov B.M., Ağayev İ.H. Kişçay hövzəsində yerləşən sel ojaqları və onlara qarşı hazırlanan mübarizə tədbirləri. AzHvəM EİB-nin «Elmi əsərlər toplusu», Bakı: 2008.
 15. Əhmədov B.M., Müslümov A.M., Ağayev İ.H., Zeynalov T.S. Kişçayda baş verən daşqın və sel axımlarının nizamlanması və onların zərərli təsirinin aradan qaldırılmasından ötrü kompleks müdafiə tədbirləri. AzHvəM EİB-nin «Elmi əsərlər toplusu», Bakı: 2008.
 16. Əhmədov B.M., Ağayev İ.H., Müslümov A.M. Maili divarlı suaşıran bəndlər sistemi vasitəsi ilə sel axımlarının nizamlanması və onların hesabat parametrlərinin təyini. AzHvəM EİB-nin «Elmi əsərlər toplusu», Bakı: 2009.
 17. Quliyev Ş.Ş. “Respublika çaylarının zərərli təsirlərindən etibarlı müdafiəyə, su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə və onların ekoloji təhlükəsizliyinə təminat yaradan kompleks hidrotexniki tədbirlərin hazırlanması”. ET Hesabat, AzETH və Mİ EİB-nin fond materialı, Bakı: 2010.
 18. Əhmədov B.M., Ağayev İ.H., Müslümov A.M. Şəki-Zaqatala bölgəsinin çay hövzələrində baş verən eroziya prosesinin nizamlanması və onun zərərli təsirlərinin aradan qaldırılmasından ötrü kompleks müdafiə tədbirləri. AzHvəM EİB-nin «Elmi əsərlər toplusu», Bakı: 2010.
 19. Eminov S.Ə. Azərbayjanda Xəzərin su ehtiyatlarından suvarmada istifadənin ekoloci əsasları. Dokt. diss. avtoreferatı. Bakı: 2011.
 20. Kərimli N.B. Azərbayjan Respublikasında kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma recimləri. Bakı: 2011.
 21. Əhmədov B.M., Müslümov A.M., Ağayev İ.H. Sel axımlarının nizamlanmasından ötrü kompleks hidrotexniki tədbirlər. AzH və M EİB-nin «Elmi əsərlər toplusu» Bakı: 2011.
 22. Quliyev Ş.Ş. “Antropogen təsirlər nəticəsində respublika ərazisində təbii dayanıqlılığını itirmiş çay məcralarının bərpası məqsədi ilə görülməsi lazım olan tədbirlərin işlənib hazırlanması”, ET Hesabat, AzHvəM EİB-nin fond materialı, Bakı: 2013.
 23. Quliyev Ş.Ş. “Kür və ona tökülən çaylarda sel və daşqın sularının zərərli təsirinin azaldılması məqsədi ilə elmi əsaslandırılmış tədbirlərin işlənib hazırlanması”, ET Hesabat, AzHvəM EİB-nin fond materialı, Bakı: 2013.
 24. Quliyev Ş.Ş. “Qəbələ rayonunda Yengicə su anbarının tikinti-istismar sukeçirici qurğusunun hidravliki modelləşdirilməsi üzrə tədqiqatların aparılması”, ET Hesabat, AzHvəM EİB-nin fond materialı, Bakı: 2013.
 25. Verdiyev Ə.Ə., Mehdiyev E.İ. və dig. “Müxtəlif mühəndisi-geoloji şəraitlə qarşılıqlı əlaqədə olan suvarma sistemlərinin etibarlı­lı­ğını artıran tədbirlərin işlənib hazırlanması” AzHvəM EİB-nin fond materialı, Bakı: 2013.