ELMİ NƏTİCƏLƏR

Birliyin fəaliyyətinin elmi-tədqiqat sahələrinə aşıdakılar daxildir:

 

Meliorasiya sahəsində: 

 • arid zonalarda su-duz rejiminin kompleks tənzimlənməsinin elmi əsasları;
 • şorlaşmış torpaqların əsaslı yuyulması;
 • üfüqi və şaquli daimi drenajlar fonunda şorlaşmış torpaqların yuyulması texnologiyası;
 • kəskin şorlaşmış zəif sukeçirən ağir torpaqlar şəraitində yuma prosesini sürətləndirən vasitələrin tətbiqi ilə (o, cümlədən müvəqqəti drenaj, krotlar, yarıqlar, dərin şırımlar və s.) drenaj texnoloji sxemlərindən istifadə;
 • kimyəvi meliorantlardan istifadə etməklə şorlaşmış şorlaşmış torpaqların yuyulması;
 • şorəkətləşmiş torpaqların meliorasiyası texnologiyasının təkmilləşdirilməsi;
 • şirin, mineral, dəniz və maqnitləşmiş sulardan istifadə etməklə şorlaşmış torpaqların yuyulması və həmçinin sabit elektrik cərəyanından istifadə etməklə;
 • çəltik altında torpaqların yuyulması;
 • meliorasiya olunan torpaqlarda cari yumaların təşkili və aparılması; riyazi modelləşdirmədən istifadə etməklə torpaqların su-duz rejiminin proqnozlaşdırılması və s.

 

Drenaj tikintisi üzrə: 

 • kollektor-drenaj sistemlərinin hesabat təminatının nəzəri əsaslandırılması;
 • suvarılan torpaqlarda drenajın hesablanması;
 • drenajın yeni konstruksiyaları;
 • şaquli drenajdan istifadənin perspektivliyinə görə respublika ərazisinin rayonlaşdırılması:
 • suvarılan torpaqlarda meliorativ rejimlərin formalaşması;
 • üfüqi drenajın istifadəsinin texniki şərtləri və layihə normaları;
 • hidromeliorativ sistemlərin yenidənqurulması və suqəbuledici qurğulardan istifadənin əsaslandırılması üçün respublika ərazisinin geafiltrasiya üzrə rayonlaşdırılması.

 

Hidrotexniki qurğular sahəsində: 

 • çayların tənzimlənməsi metodları vo texniki vasitələri;
 • kompleks təyinatlı suqəbuledici hidrotexniki qurğular;
 • dağ və dağətəyi rayonların sahilqoruyucu qurğuları;
 • dağ çayları üçün suqəbuledicilərlə yanaşı sel əleyhinə qurğular;
 • sel əleyhinə qurğuların istifadəsinə dair təlimatlar;
 • hidrotexniki və meliorativ qurğuların əsaslarındakı qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə dair tövsiyələr;
 • yarımfuksional əlavəli hidrotexniki betonlar;
 • üzvi-mineral əlavəli betonlar və s.

 

Suvarma sahəsində: 

 • kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılma rejiminə və suvarılma normalarına görə respublikanın təbii-təsərrüfat zonalarının rayonlaşdırılması;
 • kənd təsərrüfatı bitkilərinin təlabatının normalaşdırılması;
 • şırımlardan, zolaqlardan, damcılayıcılardan, müxtəlif suvarıcı qurğulardan istifadə etməklə suvarma texnikası və texnologiyası;
 • kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında minerallaşmış drenaj və dəniz suyundan istifadə;
 • dağ və dağətəyi şəraitdə səthi axınının intensivliyinə və su eroziyası prosesinin hesablanmasına dair metodiki tövsiyələr;
 • səthi suvarma üsulundan istifadə zamanı irriqasiya eroziyasının proqnozlaşdırılması;
 • meliorasiya elminin nailiyyətləri və s. əsasında respublika ərazisində kənd təsərrüfatı bitkilərinin proqramlaşdırılmış məhsulun alınması metodikası.

 

Su təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi və mexanikləşdirilməsi sahəsində: 

 • müxtəlif borudan və süzgəclərdən istifadə etməklə örtülü drenajın tikintisinin və istismarının mexanikləşdirilməsi;
 • hidromeliorativ sistemlərin istismarına dair normativ sənədlər toplusu (su anbarının, suqəbuledici qurğuların, suvarma və kollektor-drenaj sistemlərinin istismarına dair texniki normalar).

 

Ekologiya üzrə: 

 • respublikanın su təsərrüfatı sistemlərinin tikintisi və istismarının ekoloji etibarlılığının artırılmasına dair tövsiyələr.

 

Su təsərrüfatı iqtisadiyyatı sahəsində: 

 • meliorasiya olunan torpaqların iqtisadi effektinin təyini metodikası və onun artırılması yolları;
 • ehtiyatların qiymətləndirilməsi zamanı su istifadıçiləri ilə münasibətlərin tənzimlənməsi;
 • meliorasiyanın inkişafının planlaşdırılması və  proqnozlaşdırılması metodları;
 • meliorasiyada elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi əsaslandırılması.