Drenaj laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Texniki elmləri doktoru, prof.

EYVAZAOV EYVAZ

 

 

“Drenaj” laboratoriyası 1956-cı ildə “Drenaj qur­ğu­ları” şöbəsi kimi  yaradılaraq, müxtəlif  dövrlərdə-1956-1970-ci illərdə “Drenaj qur­ğuları” şöbəsi, 1970-1975-ci illərdə “Drenaj” üzrə qrup, 1975-1980-ci illərdə “Drenaj” üzrə bölmə, 1980-1984-cü illərdə “Drenaj qurğuları” laboratoriyası, 1986-1993-cü illərdə “Drenaj konstruksiyaları” laboratoriyası və 1993-cü ildən isə “Drenaj” laboratoriyası  adlandırılmışdır.

“Drenaj” laboratoriyasının yaradılmasında əsas məqsəd respublikanın müx­tə­lif  bölgələrində  yayılmış  şorlaşmış torpaqlarda drenajın səmərəli konstruksi­ya­la­rı­nın işlənib hazırlanmasından, onun optimal parametrlərinin təyin edilməsindən, dre­naj sistemlərinin tətbiqinin əsaslandırılmasından və onların istismar qay­da­la­rı­nın müəyyən edilməsindən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya t.e.d. prof. E.M.Eyvazov rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: S.N. Təhməzova, A.H. Rəhimova, E.M. Eyvazov (laboratoriya müdiri),

 R.E. Zəkiyeva, Z.H. Qurbanova