ƏSAS ELMİ İSTİQAMƏTLƏR

İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

 

  • şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və onların kənd təsərrüfatı istiqamətində mənimsənilməsi;
  • suvarma suyundan səmərəli istifadə olunması metodlarının işlənilməsi;
  • suvarma kanalları və hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi və tikintisi üzrə səmərəli metodların işlənilməsi;
  • hidromeliorativ işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması;
  • respublika ərazisində təşəkkül tapan mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə layihələndirilən hidromeliorativ sistem və qurğuların dəyanətliyinin  və etibarlılığının artırılması üsullarının işlənib hazırlanması;
  • hidromeliorativ sistemlərin və hidrotexniki qurğuların istismar qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
  • enerjidaşıyıcılarından daha səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması;
  • hidrotexniki qurğuların, irriqasiya sistemlərinin, kollektor-drenaj şəbəkələrinin yeni konstruksiyalarının hazırlanması və onların layihələndirmək üçün hesablama metodlarının işlənilməsi;
  • meliorasiya və su təsərrüfatı üzrə dünyada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin araşdırılması, öyrənilməsi və elmi naliyyətlərin tətbiqinə dair metodiki göstərişləri, təlimat, tösiyə və rəhbərliklərin hazırlanması;
  • sel və daşqın təhlükəli çayların zərərli təsirinə qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və s.